Informator Urzędu Zamówień Publicznych kwiecień-czerwiec 2015

Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wskazuje, że sytuacja, kiedy zamawiający powinien zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia odnoszące się do podanej w ofercie ceny, ma miejsce m. in. wtedy, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia. Przy stosowaniu przepisu art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w celu ustalenia konieczności zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia, należy brać uwagę wartości odnoszące się do tego samego zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, wykonawca w składanej przez siebie ofercie podaje proponowaną cenę wyłącznie w odniesieniu do zamówienia podstawowego. Oferta wykonawcy nie zawiera ceny zamówienia uzupełniającego, które jako odrębne zamówienie udzielane jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) albo 7). W konsekwencji, w ramach porównywania ze sobą wartości zamówienia i ceny oferty, jako wartość zamówienia należy brać pod uwagę kwotę ustaloną zgodnie z przepisami ustawy Pzp dotyczącymi ustalania szacunkowej wartości zamówienia (art. 32 – 35), jednakże jedynie w odniesieniu do zamówienia podstawowego, tj. bez uwzględnienia wartości ewentualnych zamówień uzupełniających.

Odnosząc się do pojęcia dowodu dotyczącego elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, stanowiącego zgodnie z przepisem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp uzupełnienie wyjaśnień wykonawcy, należy przede wszystkim wskazać, że w zakresie tego pojęcia ustawa Pzp nie zawiera żadnych ograniczeń. W związku z tym, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, wystosowane na podstawie ww. przepisu, wykonawca uprawniony jest do złożenia wszelkich dowodów, z których w ocenie wykonawcy będzie wynikać, że cena oferty nie jest ceną rażąco niską. Jednocześnie, w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp został zawarty przykładowy katalog okoliczności, do których w szczególności mogą się odnosić zarówno wyjaśnienia, jak i dowody składane przez wykonawcę. Na gruncie komentowanego przepisu aktualne pozostaje twierdzenie zawarte w uzasadnieniu uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 maja 2014 r. (sygn. akt KIO/KU 40/14), wydane na gruncie stanu prawnego sprzed ostatniej nowelizacji ustawy Pzp, zgodnie z którym pojęcie dowodu w rozumieniu art. 90 ust. 3 ustawy Pzp należy rozumieć szeroko; za dowód może być uznane także oświadczenie samego wykonawcy.

Początek strony