1. Wyrok z dnia 24 czerwca 2015 r. sygn.. akt KIO 858/15

  W ocenie Izby ten przepis nie przesądza o tym, że cena oferty nie jest rażąco niska jeżeli nie jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Przepis art. 90 ust. 1 ustawy nie rodzi automatyzmu po stronie zamawiającego i nie powoduje, że zamawiający ma zakaz, czy obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy bez umożliwienia mu złożenia wyjaśnień. W przepisie tym ustawodawca wskazał, że zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień zawsze wtedy, gdy cena oferty wydaje się zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Jako przykład, kiedy cena powinna budzić wątpliwości zamawiającego, ustawodawca podał dwie sytuacje:

  a) gdy jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub
  b) gdy cena jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

  W tych dwóch wypadkach zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców, ale mogą istnieć też takie sytuacje uzasadnione specyfiką zamówienia, że wątpliwości powinny u zamawiającego budzić również ceny wyższe niż 30% od wartości szacunkowej czy średniej arytmetycznej ofert, wówczas również zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do wyjaśnień.

 2. Wyrok z dnia 9 stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 2852/12

  Analiza normy prawnej wyrażonej w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, iż aby doszło do jej naruszenia treść merytoryczna opisu przedmiotu zamówienia musi być sformułowana w ten sposób, iż przy określonych realiach rynkowych i gospodarczych (tj. w określonej sytuacji rynkowej) dochodzi do faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu przedmiotowego) lub w ten sposób, iż opis przedmiotu zamówienia w inny sposób ogranicza dostęp do zamówienia reprezentatywnej części uczestników rynku.

 3. Wyrok KIO z dnia 31 grudnia 2012 r. sygn. akt KIO 2767/12

  Ponadto z treści art. 26 ust.2 b ustawy pzp nie wynika obowiązek zachowania formy pisemnej dla zobowiązania podmiotu trzeciego według zasad wynikających z art. 78 § 1 k.c. w związku z art. 14 ustawy Pzp. W ocenie Izby zwrot w art. 26 ust.2 b ustawy Pzp oznacza, że zobowiązanie podmiotu ma mieć charakter pisemny to znaczy odzwierciedlony na piśmie

 4. Wyrok KIO z dnia 21 września 2011 r. sygn. akt KIO/UZP 1946/11

  Prawdą jest również, podnoszona przez zamawiającego okoliczność, że możliwość poprawy błędów w ofercie na podstawie wyżej wskazanej, w szczególności błędów pojawiających się w kosztorysach i leżący po stronie zamawiającego obowiązek ich poprawy nie ma charakteru nieograniczonego. Jeśli obowiązek poprawy wymaga samodzielnego działania zamawiającego, a do tego sprowadza się przepis art. 87 ust. 2 Pzp, możliwość poprawienia błędu musi być jasna, oczywista, nie budząca jakichkolwiek wątpliwości, a ponadto musi wynikać z danych zawartych w samej ofercie bez jej uzupełniania przez wykonawcę

 5. Wyrok KIO z dnia 29 czerwca 2010 r. sygn. akt KIO 1222/10

  W ocenie Izby nie złożone przez wykonawcę dokumenty oraz próbki nie stanowiły wyłącznie dokumentów oraz oświadczeń, które miały potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, do których odwołanie zawiera norma przepisu art. 26 ust. 3 ustawy. Z dokumentów oraz próbek wynikać miała deklaracja wykonawcy co do oferowanej nawierzchni, z jakiej zamierza wykonać boisko, a zatem stanowiły one element oświadczenia woli wykonawcy. Nie miały one charakteru wyłącznie informacyjnego, a zatem nie podlegały uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.

Początek strony