1. Orzeczenie GKO z dnia 19 stycznia 2015t., sygn.. akt BDF1/4900/93/95/14

  (…) nie będzie zamówieniem dodatkowym zamówienie, które należy udzielić w wyniku źle przeprowadzonego przez zamawiającego procesu inwestycyjnego np. wskutek zaniedbań w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego, kierowaniu robotami budowlanymi lub wskutek błędów w projekcie budowlanym.

 2. Orzeczenie GKO z dnia 27 października 2014 r., sygn. akt BDF1/4900/76/77/RN-20/14

  Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, bowiem jak szczegółowo należy opisać okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy o zamówienie publiczne. Oczywiście obowiązuje generalny zakaz zmian umowy o zamówienie publiczne, niemniej jednak przepisy prawa przewidują od tej zasady wyjątki i w tym konkretnym przypadku właśnie taki wyjątek, przewidziany art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaistniał. Niewątpliwie słuszne są natomiast wywody Zastępcy Rzecznika I instancji w zakresie uznania za naruszenie prawa dopuszczenie możliwości częściowego rozliczenia finansowego za wykonane roboty wraz z wyznaczeniem krótszego terminu tej płatności. Rzeczywiście przez swoje działanie Zamawiający mógł potencjalnie doprowadzić do tego, że niektórzy oferenci nie złożyli ofert, z uwagi na przewidywaną jednorazową zapłatę wynagrodzenia dopiero po zakończeniu realizacji inwestycji. Natomiast gdyby od początku wiadomo było, że możliwa jest zmiana warunków płatności wynagrodzenia, nie można wykluczyć, że do udziału w postępowaniu przystąpiłaby większa ilość wykonawców, zwiększając tym samym konkurencyjność, mogącą doprowadzić do wykonania zadania inwestycyjnego za niższe wynagrodzenie

 3. Orzeczenie GKO z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn.. akt BDF1/4900/72/76/13/RWPD-70480

  Komisja uznała, że na chwilę zawarcia przedmiotowych umów o udzieleniu zamówienia publicznego Firma (…) nie wykazała spełnienia warunków dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, a także dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zmówienia. W konsekwencji zaniechanie wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w tym postępowaniu a także zawarcie z nim umowy na udzielenie zamówienia publicznego stanowiło naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W ocenie Komisji, zaniechanie to miało wpływ na wynik postępowania, albowiem umowę zawarto z podmiotem podlegającym wykluczeniu. Komisja podkreśliła, że podstawą wykluczenia jest sam brak "wykazania" okoliczności spełniania warunków udziału, niezależnie od tego, że wykonawca w rzeczywistości posiadał licencję, czy też potencjalnie mógłby złożyć oświadczenie określonej treści. Zatem w stanie faktycznym znanym zamawiającemu na podstawie dokumentacji przedłożonej przez wykonawcę, zamawiający nie powinien był zawrzeć umowy z firmą (…). Odnosząc się do kwestii możliwości wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Komisja zauważyła, że faktycznie czynność wezwania nie nastąpiła i nie doprowadzono do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę przed zawarciem umowy a w sprawie przed Komisją można badać tylko okoliczności, które rzeczywiście miały miejsce. Zatem, skoro ocenie pod względem zgodności z prawem podlegało zachowanie, które nastąpiło w konkretnych okolicznościach faktycznych (czyli zawarcie umowy w okolicznościach wykluczających możliwość jej zawarcia), to i wpływ na wynik postępowania oceniano w konkretnych rzeczywiście zaistniałych okolicznościach (skoro wykonawca do chwili zawarcia umowy nie przedłożył dokumentów powinien być wykluczony).

 4. Orzeczenie GKO z dnia 23 maja 2013 r., sygn.. akt BDF1/4900/107/106/12/3182

  Możliwość udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu poza trybami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych jest dopuszczana przez ustawodawcę wyjątkowo, w ściśle określonych przypadkach. Zezwalając w art. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych na kontynuację realizacji umów zawartych przed dniem jej wejścia w życie, ustawodawca zakazał rozszerzania zakresu przedmiotowego oraz zmian stron umowy. Naruszenie tego zakazu trzeba traktować jako naruszenie o bardzo dużej wadze w kontekście udzielania zamówień publicznych. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie naruszenie będące przedmiotem rozstrzygnięcia należy ocenić, zdaniem Głównej Komisji Orzekającej, jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych o znaczącym stopniu szkodliwości dla finansów publicznych.

 5. Orzeczenie GKO z dnia 22 listopada 2012 r., sygn. akt BDF1/4900/86/86/RN-17/12/2588

  Ostatnia z przesłanek oceny stopnia szkodliwości zarzucanych Obwinionemu czynów dotyczy skutków naruszenia w tym także skutków finansowych. W tym zakresie GKO zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia było paliwo. Cena tego towaru, oferowanego przez różnych dostawców jest jednak porównywalna, co oznacza, że bez względu na to, kto dostarczałby paliwo Muzeum (...), to wartość zamówienia byłaby w istocie prawie taka sama. O takiej ocenie decyduje też skala zamówień paliwa, która w tej jednostce nie była duża. Innymi słowy, bez względu na to komu udzielono by tego zamówienia publicznego, jego wartość nie mogła w istotny sposób różnić się od ceny zapłaconej przez kierowaną przez Obwinionego jednostkę. Oznacza to, że w tej konkretnej sprawie, ze względu na przedmiot zamówienia, nie było możliwości uzyskania korzystniejszej ceny dla tego zamówienia. Nie istniało też ryzyko popełnienia korupcji. W tej sytuacji skutki naruszenia dla finansów publicznych są w istocie znikome.

Początek strony