1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. akt XXIII 924/14

  (…) uznanie, że w sytuacji upływu terminu związania ofertą zamawiający nie może już zawrzeć umowy z wykonawcą, który wyraża chęć podpisania umowy, stałoby w sprzeczności z funkcją, dla jakiej zostały wprowadzone do p.z.p., przepisy dotyczące związania ofertą, albowiem zamiast realizować podstawowy cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który sprowadza się do wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy, w istocie uniemożliwiałyby to.

 2. Wyrok Sądu Okręgowego w w Koszalinie VI Wydział Gospodarczy z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt VI Ga 23/14

  Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, podana przy otwarciu ofert, nie wiąże zamawiającego w tym sensie, że nie jest to kwota, której zamawiającemu nie wolno przekroczyć. Zamawiający w toku postępowania może pozyskać dodatkowe środki i z ich pomocą sfinansować zamówienie. Taką możliwość jednoznacznie dopuszcza art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p. Oceny, czy posiada środki na sfinansowanie zamówienia, dokonuje sam zamawiający. Jest to jego suwerenna decyzja związana z całościową sytuacją finansową zamawiającego, o której wiedzę posiada on sam, nie zaś decyzja i ocena wykonawców biorących udział w postępowania. Zwiększenie kwoty podanej na otwarciu ofert jest uprawnieniem zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. (…)Jeżeli nawet zamawiający nie oszacował rzetelnie wartości zamówienia, czy jego części, pozostaje to bez znaczenia istnienia dla uprawnienia z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. Błąd zamawiającego w oszacowaniu wartości zamówienia nie może bowiem skutkować powstaniem obowiązku zaciągnięcia zobowiązania, którego zamawiający nie jest w stanie spełnić.

 3. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2013 r., V Ca 2808/13

  (…) procedura wyjaśniania treści oferty nie może co do zasady skutkować wprowadzeniem zmian w treści oferty. Wyjaśnienia muszą więc ograniczać się do wskazania treści zawartych w ofercie, nie mogą natomiast jej rozszerzać ani ograniczać. Wyjaśnienia wykraczające poza wskazany zakres nie mogą mieć wpływu na ocenę ofert (por. W. Dzierżanowski w: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, WKP, 2012). Wykonawcy, chcąc złożyć ofertę niepodlegającą odrzuceniu, muszą uwzględniać wymagania ustawy oraz wymagania zamawiającego określone w SIWZ. Za takie należy przy tym uznać nie tylko wymogi, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp, zawarte w zamieszczanym w SIWZ wzorze umowy lub wskazanych tam istotnych postanowieniach umowy, ale również inne wymogi SIWZ, odnoszące się do treści oferty. Pojęcie oferty w prawie zamówień publicznych jest traktowane funkcjonalnie i odnosi się bądź to do samego oświadczenia woli, bądź łącznie do tego oświadczenia i składanych wraz z nim załączników. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, co oznacza, że oferta w swej warstwie merytorycznej musi odpowiadać oczekiwaniom zamawiającego wyrażonym w specyfikacji (por . W. Dzierżanowski w: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, WKP, 2012).

 4. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 lipca 2011 roku, sygn. akt XII Ga 314/11

  (…) warunki umowne są identyczne dla wszystkich Wykonawców: Wykonawca dopuszczony do udziału w postępowaniu po otrzymaniu SIWZ ma możliwość zapoznania s ę z nimi i zdecydowani a, czy tak ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu odpowiada i czy chce zł ożyć ofertę. (…)Wykonawca nie może zarzucać Zamawiającemu. że poszczególne elementy umowy mu nie odpowiadają. Zgodnie z ano 3531 k.c., Wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. Żaden przepis prawa nie nakłada nań obowiązku złożenia oferty w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu, ani zmuszania Zamawiającego do zawarcia umowy, której treść mu nie odpowiada. Nie może zatem kwestionować umowy wyłącznie dlatego, że uważa, iż mogłaby ona zostać sfomułowania korzystniej dla Wykonawcy.

 5. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 2005-11-23, IV Ca 508/05

  (…) niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeb zamawiającego, bowiem jest to sformułowanie tak ogólne, iż nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. Zakres zmniejszenia zamówienia pozostaje dla wykonawców nieprzewidywalny, a zasadność takiego zmniejszenia trudno weryfikowalna. Tymczasem wykonawca przystępując do postępowania przetargowego, dokonuje analizy kosztów, która wpływa następnie na wysokość ceny.

Początek strony