1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r.

  Do zachowania - przewidzianego wart. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. t poz. 907 ze zm.) – terminu do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie ma znaczenia dzień oddania odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej .

 2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2013 r.

  Niewątpliwie sprzeczne z tak ukształtowaną przez ustawodawcę istotą (naturą) kary umownej  byłoby  przyjęcie  przez  strony  w  umowie  obciążenia  dłużnika  karą umowną  w  sytuacji  gdy  do  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy doszło z przyczyn  obciążających wierzyciela. W takiej sytuacji nie byłoby w ogóle mowy  o  niewykonaniu  lub  nienależytym  wykonaniu  umowy  przez  dłużnika,  a  tym samym brak byłoby podstaw do jakiejkolwiek jego odpowiedzialności kontraktowej.

 3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2011 r., sygn. akt V CSK 508/10

  Uzasadnienie do wyroku wskazuje, że jeżeli prace mają  charakter posiłkowy tzn. mieszczą się w podstawowym zakresie robót nie powinny stać się przedmiotem zamówienia dodatkowego, zatem przepisy art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 66 i art. 139 p.z.p. oraz art. 72 i art. 76 k.c. w ogóle nie powinny mieć zastosowania.

 4. Uchwała Sądu Najwyższego z 21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 74/05

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający bada skuteczność dokonanego przez oferenta - na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) - zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mowa w art. 96 ust. 4 tej ustawy, jest wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji.

 5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1985 r., sygn. akt II CR 494/84

  Jeżeli wolą stron było, by za roboty przyjęte do wykonania wykonawca otrzymał

  wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 k.c.), a roboty nie zostały wykonane w całości lecz w części, to wynagrodzenie należne wykonawcy winno być określone proporcjonalnie do wykonania.

Początek strony