Dzi?ki zdobytemu do?wiadczeniu jako przedstawiciel zamawiaj?cych, wykonawców oraz jako kontroler a tak?e uczestnicz?c w seminariach organizowanych g?ównie dla w?asnych cz?onków przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówie? Publicznych jestem w stanie w zale?no?ci od indywidualnych potrzeb zarówno dla zamawiaj?cych jak i wykonawców przeprowadzi? szkolenia dotycz?ce stosowania ustawy prawo zamówie? publicznych w tym zmieniaj?cych si? przepisów.

W trakcie szkole? poruszane s? najcz??ciej pojawiaj?ce si? problemy zwi?zane z udzielaniem zamówie? publicznych w tym analiza poszczególnych zapisów umownych wywo?uj?cych problemy w szczególno?ci w kontek?cie wiedzy wynikaj?cej z analizy orzecznictwa Trybuna?u Sprawiedliwo?ci Unii Europejskiej (dawniej ETS), S?du Najwy?szego, s?dów okr?gowych oraz Krajowej Izby Odwo?awczej.

Szczegó?owy zakres zagadnie? jest ustalany z zainteresowanym.

 

 

Początek strony