Właściwe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga z jednej strony dobrej znajomości przepisów prawa , wykładni orzeczniczej i doktrynalnej przepisów oraz wynikającej z doświadczenia umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Szczególnie duże znaczenie ma naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych przy zamówieniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które mogą wynieść, aż do 100% dofinansowania. Nałożenie korekt finansowych niejednokrotnie prowadzi do dużych problemów finansowych zamawiających aż do braku ich wypłacalności.

Usługi są wykonywane w zależności od wyboru klienta w miejscu wskazanym, a także zdalnie - telefonicznie lub drogą elektroniczną np. e-mail.

Propozycja wsparcia udzielania i realizacji zamówień publicznych:

 1. Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia obejmujące m.in.:
  • dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania (ogłoszenie o zamówieniu, zaproszenie do negocjacji, wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, specyfikacja warunków zamówienia, projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, analiza lub przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia);
  • dokumenty sporządzane w trakcie postępowania (projekty odpowiedzi na zapytania i wystąpienia wykonawców, wystąpienia do wykonawców, przygotowywanie zaproszeń do składania ofert, przygotowywanie uzasadnień faktycznych i prawnych wykluczenia wykonawców i odrzucenia ich ofert, przygotowywanie rozstrzygnięć postępowań i związanych z tym stosownych ogłoszeń, przygotowywanie protokołów z prowadzonych postępowań, sporządzanie opinii w trakcie prowadzonych postępowań;
 2. Przygotowywanie poszczególnych dokumentów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o materiały i wytyczne przekazane przez mocodawcę tj. m.in.: ogłoszenie o zamówieniu, zaproszenie do negocjacji, wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, umowa.
 4. Sprawdzenie pod względem zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych prowadzonego (w trakcie procedury) lub przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i sporządzenie stosownej opinii.
 5. Sprawdzenie pod względem zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych poszczególnych prowadzonego (w trakcie procedury) lub przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i sporządzenie stosownej opinii.
 6. Analiza złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert w tym: przygotowywanie pism o wyjaśnienie treści dokumentów i ofert.
 7. Wykonywanie czynności związanych z wniesieniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej tj.: analiza prawidłowości i zasadności wniesionego odwołania, przygotowanie zlecającego do postępowania odwoławczego w tym opracowanie odpowiedzi na odwołanie, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 8. Prowadzenie czynności związanych z kontrolą udzielonych zamówień publicznych tzn. m.in.: nadzór nad kompletowaniem dokumentacji przekazywanej do kontroli Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przygotowywanie projektów pisemnych wyjaśnień dla kontrolujących, analiza wyników kontroli i ewentualne przygotowywanie projektów zastrzeżeń, opracowywanie innych wyjaśnień dla organów kontrolnych.
 9. Opracowywanie wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych m.in. regulaminów pracy komisji przetargowej, zasad udzielania zamówień publicznych w tym o wartości poniżej 130 000 zł.
 10. Bieżące doradztwo i konsultacje z zakresu zamówień publicznych w zalezności od potrzeb klienta.
Początek strony