Pomimo tego, że z art. 16 pkt 1 Prawa zamówień publicznych stanowi, iż zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, z kolei art. 8 wymienionej ustawy stanowi, że  do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, jedną z głównych zasad kodeksu cywilnego jest zasada z poszanowania równości stron, w rzeczywistości wykonawcy mają w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dużo słabszą pozycję. Słabsza pozycja nie oznacza, że wykonawcy są skazani na pełną dowolność ze strony zamawiających w szczególności w zakresie ustalania treści ogłoszeń, specyfikacji  warunków zamówienia, wykluczeń, odrzucaniu ich ofert czy też unieważnianiu postępowań.

Propozycja wsparcia wykonawców w procedurze udzielania zamówienia publicznego:

 1. Weryfikacja przygotowywanych przez zamawiającego pism i innych dokumentów w procedurze udzielania zamówienia publicznego ze względu na ich zgodność z przepisami prawa tj. m.in. analiza treści ogłoszeń, zaproszeń do negocjacji lub do składania ofert, specyfikacji warunków zamówienia w tym umów pod względem zgodności z przepisami prawa w szczególności z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania. Po weryfikacji przedstawienie propozycji dalszych działań.
 2. Na etapie przed złożeniem oferty proponuje się:
  • przygotowywanie pism wezwań, wystąpień do zamawiającego;
  • przygotowywanie projektów odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.
 3. Weryfikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert po ich sporządzeniu a przed złożeniem zamawiającemu pod względem ich zgodności z ogłoszeniem lub specyfikacją warunków zamówienia.
 4. Na etapie po złożeniu oferty a przed rozstrzygnięciem postępowania wymiana korespondencji z zamawiającym:
  • analiza wystąpień i wezwań zamawiającego kierowanych do klienta w szczególności co do ich zasadności i zgodności z prawem zamówień publicznych;
  • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma kierowane przez zamawiających;
  • przedstawienie zasadności skorzystania ze środków ochrony prawnej w przypadku naruszenia przez zamawiającego praw klienta.
 5. Weryfikacja wniosków, ofert i innych dokumentów składanych w postępowaniu przez wykonawców konkurencyjnych. Po weryfikacji sporządzenie opinii na temat tych wniosków, ofert czy dokumentów ze wskazaniem możliwości podjęcia dalszych działań.
 6. Opracowywanie projektów odwołań, przyłączenia się do odwołania po stronie wykonawcy lub zamawiającego, sporządzanie projektów informacji o naruszeniu prawa do zamawiającego.
 7. Reprezentacja wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 8. Opracowywanie ekspertyz i opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych i przepisów z nim związanych.
 9. W trakcie realizacji umowy o udzielenie zamówienia pełnienie tzw. funkcji kontraktowca przygotowującego projekty pism do zamawiającego w związku z realizacją umowy np. niewywiązywania się przez zamawiającego z postanowień umowy, koniecznością zmiany umowy.
Początek strony